دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی امسال ايران، 9700 بار لرزيد

از ابتداي سال جاري تا پايان بهمن ماه، بيش از 9 هزار و 760 زمين‌لرزه در مناطق مختلف كشور و نواحي مرزي رخ داده كه بزرگي حدود 125 زلزله بيش از 4 ريشتر بوده است.به گزارش ايسنا، شهريور، دي و آذرماه سال جاري به ترتيب با رخداد هزار و 100، هزار و 20 و هزار زلزله، لرزه خيزترين ماه‌ها از ابتداي امسال بوده‌اند و اين در حالي است كه بهمن ماه سال جاري با ثبت 24 زلزله با بزرگي بيش از 4 ريشتر، ركورد بيشترين زلزله‌هاي بزرگ و متوسط امسال را به نام خود ثبت كرده است.بزرگترين زلزله‌ آذرماه كه بزرگترين زلزله امسال كشور تاكنون است زمين‌لرزه شامگاه 29 آذرماه به بزرگي 6.5 در مقياس امواج دروني زمين بود كه كانون آن در20 كيلومتري حسين آباد، 33 كيلومتري محمد آباد و 53 كيلومتري فهرج کرمان گزارش شده است.دو هزار و 400 زلزله در بهار 89پوسته فلات ايران، فروردين ماه با حدود 700 زمين لرزه كه تنها شش مورد آنها بيش از 4 ريشتر بزرگي داشت، كم لرزه‌ترين ماه را پشت سرگذاشت. بزرگترين زمين لرزه فروردين به بزرگي 4.8 درجه در مقياس امواج دروني زمين در حوالي «قاضي» در خراسان شمالي ثبت شد.ارديبهشت ماه اما با ثبت 880 زمين لرزه كه 9 زلزله بزرگتر از 4 ريشتر بودند يكي از لرزه خيزترين ماه‌هاي نيمه نخست سال بود. بزرگترين زلزله ارديبهشت با بزرگي 5.1 در مقياس امواج دروني زمين حوالي «كنار تخته» فارس را لرزاند.خرداد ماه با 820 زمين لرزه شامل تنها شش زلزله با بزرگي بيش از 4 ريشتر كه بزرگترين آنها زلزله 4.5 ريشتري «ارزوئيه» كرمان بود، زمين ايران روزهاي آرامتري را گذراند.شهريور، لرزه خيزترين ماه امسالدر ادامه آرامش آخرين ماه بهار، تير ماه هم با 810 زلزله كه فقط شش زلزله بيش از 4 ريشتر بزرگي داشتند سپري شد. بزرگترين زمين‌لرزه تير، با بزرگي 5.8 ريشتر حوالي «اهل» فارس را لرزاند.به گزارش ايسنا، مرداد با 840 زلزله شامل 11 زمين‌لرزه با بزرگي بيش از 4 ريشتر كه بزرگترينشان زلزله 5.8 ريشتري «نگار» كرمان بود از روزهايي لرزه خيزتر خبر مي‌داد.نقشه رومركز زمين‌لرزه‌هاي كشور درمرداد ماه 1389شهريوري كه با هزار و 100 زلزله كه خوشبختانه فقط هشت موردشان بزرگتر از 4 ريشتر و بزرگترينشان زمين لرزه 5.9 ريشتري حوالي «طرود» سمنان بود، ركورد لرزه خيزترين ماه سال – تاكنون – را شكست.پاييز لرزه خيز 89 با دو هزار و 900 زمين‌لرزهبه گزارش ايسنا، پاييز امسال با افت نسبي تعداد زلزله‌ها و رخداد 940 زلزله در مهرماه آغاز شد. در مهر ماه 1389 تعداد هفت زمين‌لرزه با بزرگي بيش از چهار در كشور توسط مرکز لرزه نگاري کشوري به ثبت رسيد كه بزرگترين آنها با بزرگي 6.1 حوالي كازرون در استان فارس رخ داده است.شبكه‌هاي لرزه‌نگاري مرکز لرزه‌نگاري کشوري در آبان ماه هم تعداد بيش از 970 زمين‌لرزه با بزرگي بيش از 1.0 (در مقياس امواج دروني) را ثبت و تعيين محل كردند.به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، در اين ماه تعداد چهارده زمين‌لرزه با بزرگي بيش از 4.0 در كشور به ثبت رسيد كه بزرگترين آنها با بزرگي5.0 حوالي «فارياب» واقع درمرز استان‌هاي كرمان و هرمزگان، رخ داده است.فراواني زمين‌لرزه هاي کشور بر اساس بزرگي در آذرماهآذرماه و در آخرين روزهاي پاييز، بيش از هزار زمين لرزه در نقاط مختلف كشور به وقوع پيوست كه بزرگي شانزده زمين‌لرزه بيش از 4.0 بود. بزرگترين اين زلزله‌ها با بزرگي 6.5 حوالي حسين ‌آباد در استان كرمان رخ داده است.زمستاني با هزار و 700 زلزلهشبكه‌هاي لرزه‌نگاري مرکز لرزه‌نگاري کشوري در دي ماه امسال تعداد بيش از هزار و 20 زمين‌لرزه با بزرگي بيش از 1 در مقياس امواج دروني را در ايران و نواحي مرزي ثبت كردند.در اين ماه تعداد هفده زمين‌لرزه با بزرگي بيش از 4.0 در كشور توسط مرکز لرزه‌نگاري کشوري به ثبت رسيد كه بزرگترين آنها با بزرگي5.3 حوالي اردكان در استان فارس رخ داده است.شبكه‌هاي لرزه‌نگاري مرکز لرزه‌نگاري کشوري دربهمن ماه 1389 هم بيش از 680 زمين‌لرزه با بزرگي بيش از 1.0 (در مقياس امواج دروني) را كه در ايران و نواحي مرزي روي داده است ثبت و تعيين محل كرده‌اند. نقشه رومركز زمين‌لرزه‌هاي كشور در بهمن ماه 1389در اين ماه تعداد بيست‌ و‌ چهار زمين‌لرزه با بزرگي بيش از 4.0 در كشور توسط مرکز لرزه‌نگاري کشوري به ثبت رسيده است كه بزرگترين آنها با بزرگي 6 حوالي محمد‌آباد ‌ريگان در استان كرمان رخ داده است.وقوع بيش از 10 هزار و 500 زلزله در سال 88براساس اطلاعات مركز لرزه‌نگاري كشوري موسسه ژئوفيزيك ايران در سال 88 در مجموع بالغ بر 10 هزار و 500 زلزله در مناطق مختلف كشور و نواحي مرزي كشور به وقوع پيوسته كه 100 زلزله با بزرگي بيش از 4 ريشتر در بين آنها ثبت شده است.