دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی دخالت سفير انگلیس در لبنان

‘فرانسيس گاي’ سفير انگلستان در بيروت با دخالت آشكار در امور داخلي لبنان ضمن حمله به حزب الله و همپيمانان آن، ‘وليد جنبلاط’ و ترس وي را نيز عامل تغيير دولت لبنان خواند.    به گزارش ايرنا از بيروت، فرانسيس گاي سفير انگلستان در بيروت در گفتگو با روزنامه لبناني ‘السفير’ گفت: بيانيه وزارتي دولت جديد هيچ موضع پيچيده و مشكل زايي را در بر نخواهد داشت چرا كه بيانيه وزارتي دولت ‘سعد حريري’ نخست وزير سابق لبنان تمامي مواضع را بيان كرده ولي بدون اجرايي شدن باقي ماند.وي مدعي شد: تغيير دولت سعد حريري ظاهرا طبق قانون اساسي لبنان بوده كه نجيب ميقاتي بعد از آن به عنوان نخست وزير جديد معرفي شد ولي همه ما مي دانيم كه بخشي از عوامل تغيير دولت به خاطر ترس و مشخصا به كارگيري قدرت در داخل لبنان بوده است.گاي با تكرار اين ادعاي خود تأكيد كرد: اگر دولت جديد طبق قانون اساسي تشكيل شود، ما با آن نيز همكاري خواهيم كرد ولي ما انتظار داريم كه دولت جديد به قطنامه هاي خاص شوراي امنيت نسبت به لبنان به خصوص قطعنامه هاي1701 و 1757 مربوط به دادگاه حريري احترام بگذارد؛ ميزان احترام ما نسبت به دولت آينده لبنان با هر ويژگي، به ميزان احترام آن به قطعنامه هاي بين المللي مذكور مربوط خواهد بود.وي مدعي شد: بايد اعتراف كرد كسي كه دولت لبنان را تغيير داد ‘وليد جنبلاط’ رييس حزب سوسياليست ترقي خواه دروزي لبنان بوده و بايد از وي پرسيد چه چيزي باعث تغيير ديدگاه وي شده است.فرانسيس گاي تصريح كرد: تأخير در تشكيل دولت امري طبيعي است؛ همانطور كه تشكيل دولت سعد حريري حدود 5 ماه طول كشيد ولي ما به ميقاتي كه توانايي رهبري دولتي كه تمامي خواسته هاي مردم لبنان را پاسخ دهد ايمان داريم.وي افزود: معرفي كيفرخواست دادگاه حريري به عنوان عامل فتنه احتمالي درست نيست؛ بايد به اين فكر برگرديم كه دادگاه حريري طبق روند مستقل قانوني عمل مي كند و اين به معناي اين است كه هر كسي تا اثبات اتهام وي بي گناه است.گاي تأكيد كرد: صدور كيفرخواست ابتداي راه است نه انتهاي آن و فرصتي است براي كساني كه از اتهامات وارده به خود دفاع كنند و اين حق بايد در دادگاه حريري محقق شود نه در خيابان هاي بيروت.گاي مدعي شد: سياستمداران لبناني در مقابل چگونگي برنامه ريزي مشترك خود به دور از سياست هاي شخصي ، طايفه اي و حزبي درست عمل نكردند و عبور كردن از اين عوامل گام اساسي براي پيشبرد لبنان به حساب مي آيد.گفتني است كيفرخواست دادگاه حريري به قاضي دانيال فرانسين قاضي مقدماتي دادگاه حريري تحويل داده شده و تغييراتي نيز در آن صورت گرفت و احتمالا در ماه جاري ميلادي صادر خواهد شد.