دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی بی‌نظمی برنامه‌های بخش مسکن در بودجه 90

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به نقاط قوت و ضعف
ردیف‌های مرتبط با بخش مسکن در لایحه بودجه اختصاص دارد، رویکردهای مرتبط
با این بخش را در بودجه سال آینده فاقد نظم رفتاری درتنظیم برنامه‌های بخشی
برای مسکن اعلام کرد.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این
مرکز در گزارشی که به بررسی ردیف‌های مرتبط با بخش مسکن و شهرسازی در بودجه
90 اختصاص دارد، از بی‌نظمی رفتاری درتنظیم برنامه‌های بخشی مربوط به مسکن
خبر داد.

در این گزارش آمده است: تقویت اعتبار مربوط به برنامه‌های رعایت
استاندارد، توسعه بانک‌های اطلاعاتی برای بهبود تصمیم‌های و مطالعه و تدوین
ضوابط و مقررات، از جمله نقاط قوت رویکردهای دولت به بخش مسکن در بودجه90
است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح نقاط ضعف لایحه بودجه در بخش مسکن آورده
است: افت اعتباری برخی از برنامه‌های اصلی وزارت مسکن و شهرسازی ازجمله
برنامه‌های مسکن، بنیاد مسکن، سامان‌دهی نواحی خاص وزارت مسکن و شهرسازی،
سامان‌دهی کالبدی شهری و روستایی و حمایت از تامین مسکن محرومان و گروه‌های
کم‌درآمد، نبود نظم برنامه‌ای از بابت وجود برنامه‌های مکرر در زیر مجموعه
دستگاه متولی (از جمله برنامه‌های ساختمان و تجهیزات، مسکن، سامان‌دهی
کالبدی شهری و روستایی و ساماندهی نواحی خاص) و همچنین عدم رعایت تبیین
اعتبارات منطبق با موضوعات مرتبط در برنامه پنجم، از جمله مهمترین نقاط ضعف
رویکردهای این لایحه است.

در این گزارش به بی‌ضابطه بودن تخصیص اعتبارات در برخی بخش‌ها مانند
زیرساخت مسکن مهر تأکید شده و این مرکز اعلام کرده است: اعتباراتی که ذیل
عنوان متفرقه آمده است از جمله اعتبارات مربوط به یارانه سود و زیرساخت
مسکن مهر، پرداخت به شهرداری‌ها (سه درصد مالیات بر ارزش افزوده)، قانون
سامان‌دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، شورای عالی استان‌ها و… مندرج
در جدول اعتبارهای متفرقه لایحه بودجه سال 1390، تابع هیچ گونه ضوابط ،
معیار و برنامه اجرایی نبوده و بر حسب نگرش‌های دولت در اموری که خود صلاح
می‌داند به مصرف خواهد رسید و اگر خلاف این مقصود در تنظیم برنامه دنبال
می‌شد بودجه های مذکور هر کدام در ردیف خود ذکر می‌شد.

بنابراین انتظار این است که موضوع «مسکن مهر»، «ساماندهی نواحی خاص»،
«افزایش نوسازی بافت‌های فرسوده و بازتولید حداکثر مسکن در این گونه
بافت‌ها»، «ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن»، و « بهبود اعتبارات و
عملکرد بنیاد مسکن» که از عمده‌ترین سیاست‌های وزارت مسکن و شهرسازی است
ردیف‌های خاص داشته و مورد تقویت اعتباری و عملکردی واقع شود و ضمن حفظ
نقاط قوت برنامه‌ای، نقاط ضعف آن مورد اصلاح قرار گیرد. به علاوه برای
پرهیز از ابهامات ضروری است از قرار گرفتن بودجه‌های مکرر تحت یک برنامه
خاص، پرهیز شود.