دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی جمعيت ايران بيش از 73ميليون نفر

برآورد جمعيت تا نيمه سال 89، 73 ميليون و 824 هزار171 نفر است كه 50 ميليون و 569 هزار و 557 نفر شهري و 23 ميليون و 253 هزار و 614 نفر روستايي بوده است.به گزارش فارس، در يازده ماهه سال 1389 تعداد 393هزار و 697 واقعه فوت به ثبت رسيده است. در هر شبانه روز بطور متوسط تعداد هزار و 172 واقعه فوت به ثبت رسيده است.در يازده ماهه سال 1389 در هر ساعت بطور متوسط تعداد 49 واقعه فوت به ثبت رسيده است.در يازده ماهه سال جاري در مقابل هر 100 فوت ثبت شده زنان تعداد 123.7 مورد فوت مردان به ثبت رسيده است كه همين نسبت در مدت مشابه سال قبل 122.5 بوده است.بر اساس اين گزارش ، در يازده ماهه سال 1389 تعداد 812هزار و 397 واقعه ازدواج به ثبت رسيده است. در هر شبانه روز بطور متوسط تعداد 2 هزار و 418 واقعه ازدواج به ثبت رسيده است.در يازده ماهه سال جاري، در هر ساعت بطور متوسط تعداد 101 واقعه ازدواج به ثبت رسيده است. رشد يك درصدي ازدواجدر يازده ماهه سال 1389 تعداد 812هزار و 397 واقعه ازدواج به ثبت رسيده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 1 درصد افزايش داشته است.در يازده ماهه سال 1389 بيشترين ازدواج ثبت شده مردان در گروه سني 24 – 20 ساله با رقم 325هزار و 787 نفر بوده است.همچنين در يازده ماهه سال جاري، بيشترين ازدواج ثبت شده زنان در گروه سني 24 – 20 ساله با رقم 283هزار و 251 نفر بوده است.بر اين اساس، در يازده ماهه سال 1389 بيشترين تعداد ازدواج ثبت شده، مربوط به مردان گروه سني 24 – 20 ساله با زنان 19 – 15 ساله بوده كه تعداد آن برابر با 155هزار و 26 واقعه است. افزايش طلاق در سال جاريدر يازده ماهه سال 1389 تعداد 124هزار و 741 واقعه طلاق به ثبت رسيده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.8 درصد افزايش داشته است.همچنين در يازده ماهه سال جاري بيشترين طلاق ثبت شده مردان در گروه سني 29 – 25 ساله با رقم 34هزار و 815 واقعه بوده است.بر اساس اين گزارش، در يازده ماهه سال 1389 بيشترين طلاق ثبت شده زنان در گروه سني 29 – 25 ساله با رقم 31هزار و 145 واقعه بوده است.همچنين در يازده ماهه سال 1389 بيشترين طلاق ثبت شده، مربوط به مردان گروه سني 29 – 25 ساله با زنان 24 – 20 ساله بوده كه تعداد آن برابر با 14هزار و 984 واقعه است.رشد ولادت در سال 89در يازده ماهه سال 1389 تعداد يك ميليون 258 هزار و 969 واقعه ولادت به ثبت رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.5 درصد افزايش داشته است.تعداد ولادت ثبت شده شهري در يازده ماهه سال 1389 برابر با 993هزار و 892 رويداد و تعداد ولادت روستايي آن برابر با 265هزار و 77 رويداد است.بر اساس اين گزارش، در يازده ماهه سال 1389 تعداد ولادت ثبت شده تا يكسال پس از وقوع با يك ميليون 232هزار و400 واقعه است.تعداد ولادت ثبت شده مهلت قانوني در يازده ماهه سال 1389 برابر با يك ميليون و 135 هزار و 924 واقعه است. افزايش 9.4 درصدي فوتدر يازده ماهه سال 1389 تعداد 393هزار و 697 واقعه فوت به ثبت رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.4 درصد افزايش داشته است.تعداد فوت ثبت شده در مناطق شهري در يازده ماهه سال جاري برابر با 267هزار و383 رويداد و تعداد فوت ثبت شده در مناطق روستايي برابر با 126هزار 314 رويداد بوده است.بر اساس اين گزارش ، در يازده ماهه سال 1389 تعداد فوت ثبت شده تا يكسال پس از وقوع برابر 320هزار و 263 واقعه است.تعداد فوت ثبت شده در مهلت قانوني در يازده ماهه سال 1389 برابر با 286هزار و 342 واقعه است.