دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی عصبانيت رژيم بحرين از رسانه‌ها

وزارت امور خارجه‌ بحرين خبرنگار بي.بي.سي در اين كشور را متهم به تحريك افكار عمومي كرد.به گزارش ايسنا، وزارت امور خارجه‌ بحرين اعلام كرد كه كارولين هاولي خبرنگار بي.بي.سي در اين كشور گزارش‌هاي غلطي از اين كشور تهيه مي‌كند كه در نهايت به تخريب وجهه بحرين منجر مي‌شود.قرار است دولت بحرين به زودي درباره‌ وضعيت فعاليت خبرنگار بي.بي.سي در اين كشور تصميم‌گيري كند.اين اظهارات در حالي است كه رژيم پادشاهي بحرين با كمك نيروهاي عربستاني و اماراتي به سركوب قيام مردم اين كشور اقدام كرده است.