دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی كشورهاي جديدی که پس از موج انقلاب ها به وجود خواهند آمد!

سرویس بین الملل ـ روزنامه هاي چاپ سرزمین های اشغالی در روزهاي اخير وارد فاز جديدي شده اند كه نشان مي دهد صهيونيست ها براي كشورهاي منطقه خاورميانه خواب هاي آشفته اي ديده اند.
به گزارش «»، در همین حال برخی روزنامه های صهیونیستی با انتشار مقاله هايی تحت عنوان «ظهور كشورهاي جديد پس از پايان انقلاب ها» نوشته اند، انقلاب در كشورهاي عربي نه تنها به تغيير چهره هاي سياسي در منطقه منجر خواهد شد بلكه چهره جغرافياي منطقه ر ا نيز عوض خواهد كرد و انتظار مي رود تحولي كه در منطقه خاورميانه پس از جنگ دوم جهاني و فروپاشي عثماني ايجاد شد بار ديگر تكرار شود و كشورهاي جديدی در منطقه ظاهر شوند.
پس از پايان تب انقلاب و به سرانجام رسيدن حوادث خونين در منطقه به نظر مي رسد كه كشور فلسطين اعلام استقلال كند، كشوري به نام كردستان در قلب خاورميانه ظاهر شود، جنوب يمن بار ديگر اعلام استقلال كند، امارات متحده از جمع كشورهاي عضو اتحاديه عرب منفصل و كشوري ناسازگار در قلب كشورهاي عربي شود.
 
در ادامه این سناریو سازی آمده است: در عربستان كشوري با ماهيت «اراضي مقدسه» و كشوري ديگر با ماهيت «كشور بزرگ نفتی» تشكيل خواهد شد، از سوريه سه كشور سني، علوي و دروزي به وجود خواهد آمد و كشوري به نام احتمالي «كورنايكا» در جنوب ليبي اعلام استقلال كند و كشور صحراي غربي از مراكش جدا خواهد شد.
 
در تحلیل این روزنامه ها اضافه شده، تمامي اين تحولات در آستانه وقوع است و آمريكا از آن به شدت استقبال خواهد كرد زيرا يكي از اهداف مهم آمريكا از انفصال جنوب سودان، افزایش توان سياسي آمريكا در سطح  ديپلماسي جهاني بوده است.
«القدس العربي» با انتشار بخش هایی از این مقاله ها می نویسد: طرح موضوع افزایش توان دیپلماسی جهانی آمریکا، اشاره به سخنان اوباما در اجلاس ساليانه كنگره آمريكا در سال 2010 است. اوباما گفته بود اتحاديه اروپايي قدرت سياسي روبه افزايشي را دارد و وزنه آمريكا در معادلات جهاني را كم كرده است لذا بايد از دل 28 كشورعربي همسو با آمريكا 4 كشور ديگر بوجود آمده تا قدرت راي آمريكا در مجامع جهاني در مقابل اتحاديه اروپا افزايش يابد و اولين قدم برای تحقق ايده اوباما انفصال جنوب سودان از سرزمين مادري بود.