دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی تحصن ايتاليايي ها مقابل مجلس اين كشور

صدها نفر از مردم استان جنوبي ‘كامپانيا’، چهارشنبه مقابل مجلس نمايندگان ايتاليا تحصن كردند و نسبت به تخريب منازل مسكوني خود از سوي دولت اعتراض كردند.    به گزارش ايرنا، كميته هاي ‘ضد تخريب منازل ناپل در استان كامپانيا’ با برگزاري تحصن درمقابل مجلس نمايندگان ايتاليا در شهر رم، عليه حكم دادستاني و تلاش دولت اين كشور براي تخريب 70 هزار منزل مسكوني در محدوده استان جنوبي اين كشور از نمايندگان مجلس استمداد طلبيدند.دادستاني شهر ناپل مدتي است كه حكم قضايي تخريب منازل مسكوني بدون مجوز اين شهر را صادر كرده است، اما معترضين مي گويند كه منازلي كه اكنون حكم تخريب براي آن صادر شده، دهها سال پيش در اين استان فقيرنشين ايتاليا ساخته شده است .تحصن كنندگان با تاكيد براينكه اكثر اهالي از بيكاري نيز رنج مي برند، گفتند كه مجلس بايد به خواست مردم اين استان توجه كند و تا حد امكان از اجراي حكم دادستاني براي تخريب منازل آنها جلوگيري كند و يا اينكه شرايطي را ايجاد كند كه دولت براي تخريب منازل، حداقل امكانات ازجمله زمين معوض و يا وام براي كمك به خسارت ديدگان ارائه كند.اعتراض و تحصن اهالي استان جنوبي كامپانيا امروز تحت تدابير شديد امنيتي در رم برگزار شد و نيروهاي ضد شورش با مسدود كردن مسيرهاي منتهي به پارلمان، موجب ترافيك شديد در منطقه مركزي پايتخت ايتاليا شدند.دراستان كامپانيا 70 هزار خانواده هم اكنون نگران منازل خود بوده كه از اين تعداد 2 هزار خانواده هم اكنون دستور تخليه منزل را دريافت كرده اند و گفته مي شود 1200 خانواده نيز در انتظار اين دستور هستند.اهالي اين منطقه همچنين گفتند كه منازل ساخته شده كه ده ها سال قدمت دارد، حق طبيعي آنان بوده و در شرايط نياز ساخته احداث شده است .ساكنان استان كامپانيا و شهر ناپل امروز با چندين دستگاه اتوبوس و قطار خود را به رم رساندند تا از نمايندگان مجلس كشورشان تقاضاي كمك كنند اما موفق به ديدار با نمايندگان نشدند.تحصن و تظاهرات اهالي استان جنوبي ايتاليا از سوي هيچ يك از رسانه هاي اين كشور پوشش خبري داده نشد.