دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی اعتصاب و تظاهرات سراسری عليه برلوسكوني

هزاران ايتاليايي عضو سنديكاي كارگري روز شنبه در اعتراض به سياست هاي اقتصادي دولت ‘سيلويو برلوسكوني ‘نخست وزير ايتاليا، دست از كار كشيدند و عليه كاهش بودجه در بخش هاي مختلف و تاثير منفي آن بر زندگي شاغلين، در پايتخت اين كشور تظاهرات كردند.    به گزارش ايرنا، موج جديد اعتراضات و اعتصابات كارگري، با فراخوان دست كم هفت سنديكاي كاري، روز پنجشنبه با توقف چرخهاي حمل و نقل عمومي براي 48 ساعت، در سراسر ايتاليا آغاز شد.در ادامه اعتراضات كارگري ، امروز هزاران نفر از مردم ايتاليا با شركت در تظاهرات بزرگي در شهر رم، بار ديگر ناخرسندي خود را از سياست هاي ناكارامد اقتصادي دولت برلوسكوني ابراز كردند.كلاديو دي براردينو، دبير كل اتحاديه بزرگ كارگري ‘چي جي ال’ استان لاتسيو ايتاليا در گفت و گويي رسانه اي گفت: سياست هاي اقتصادي دولت برلوسكوني به هيچ وجه پاسخگوي نيازهاي اقشار مختلف جامعه ايتاليا نيست.اين تظاهرات، عليه افزايش بيكاري و رياضت اقتصادي در ايتاليا، در خيابان هاي مركزي شهر رم تا ساعت ها برگزار شد.و تظاهر كنندگان در شعارها و پارچه نوشته هاي همراه خود با يادآوري تعطيلي قريب الوقوع شماري از بيمارستان ها به علت كمبود بودجه، هشدار دادند كه اين امر نه فقط موجب بيكار شدن كاركنان اين بيمارستان ها خواهد شد، بلكه براي مردم هم در بخش بهداشت و درمان مشكل ساز مي شود.معترضان همچنين تاكيد كردند كه تعطيلي بسياري از كارخانه ها در ايتاليا به علت ادامه بحران اقتصادي موجب افزايش شمار بيكاران شده و اين موضوع خانواده هاي زيادي را با مشكل اقتصادي مواجه كرده است.دولت ايتاليا در 2 سال گذشته به دفعات وعده داده بود كه مشكل بيكاري را در اين كشور مهار خواهد كرد اما به گفته شركت كنندگان در تظاهرات كارگري، تاكنون دهها هزار نفر در ايتاليا، كار خود را از دست داده اند، اما از هيچ نوع حمايت اجتماعي برخوردار نشده اند.به گفته تظاهركنندگان در سال گذشته ميلادي بيش از 350 هزار نفر از كار خود بيكار شده اند كه اين امر نشانگر سياست ناكارمد اقتصادي دولت برلوسكوني است.