دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی شعری‌ از علیرضا قزوه درباره حوادث‌خاورمیانه

علیرضا قزوه، شاعر متعهد، انقلابی و معاصر کشورمان در سروده جدید خود به حوادث اخیر و خیزش‌های اسلامی که در دنیای اسلام در حال وقوع است اشاره کرده است.به گزارش شبکه ایران متن کامل این شعر به شرح ذیل است:لیبی آه امام موسی صدر استبحرینسیلی خدا بر صورت خلیفه های دروغ استژاپن می لرزد و سونامی ژاپنیعنی ژاپن قوی تر از فرانسه و آلمان استو میراژها و اف بیست هادر برابر خشم خدا هیچ اندکجایی پل الوار؟که از فرانسه به لیبی برویو اعتراض کنی به این کوتوله های سیاستبه اوبی ما و این مرتیکه کوتاه قد فرانسویکه من مدام نامش را فراموش می کنمبه برلوسکنی که هر کجا باشدفاحشه ها جمع اندایتالیا تئاتر فاحشه ها شده استو زنده باد پاپو زنده باد بابانوئلو زنده باد پیتزای پپرونی واتیکنفرانسه با میراژهایش بگذار وژ وژ کندبانجول هابا بنجول های فکری ایرانشتران سبز قذافیو سعد حریریاز مقابل عکس عبدالله ابن ابابیل وخاخام های چاخان رژه بروندآنها نقشه کشیده اند برای تمام جهانبرای رنگ عبای پسر زبیربرای متن سخنرانی طلحه الخیر ایرانیبرای تهیه و توزیع و پخش جنازه های شهیدان اهل سنت در ایراناما دست شان به هیچ جا نرسیدو اهل سنت ایران خندید به ریش فتنهبه کاخ الیزه و سفیداگر دعوای شیعه و سنی راه می افتادبه این شیخ تنها نصف سهم می رسیدیک سهم به آن شریکشو دو سهم به زحمتکشان استودیو بی بی سیکه زورشان نرسید به میدان انقلاب و آزادیو زورشان نرسیدبه میدان مرجئه دمشقو زورشان نرسید به میدان تقسیم استانبولو زورشان نرسید به الضاحیه لبنانسه گراز و سه خوک و سه کروکودیلبا سه افعی و سه گاومیش و سه شترپیمان بسته اندآنها برای فردای ما نیز نقشه کشیده اندبرای شیخ عینک پنسی خوش تیپی که خواهد رسیدبا نقشه ی دجال های دیجیتالآنها هزار نقشه برای سیدحسن نصرالله کشیده انددر روز اول 48 کشتهاز کشته ها 16 قلب به هر کدام رسیدسی و دو کلیهبه جمهوری خواهان دموکراتدموکرات های جمهوری خواهکه هیچ وقت بر سر رای ها با هم دعوا نمی کننداما نقشه دعوای جهان را می کشندو روز اول لیبی این بودالقصافی جدا جداقصابها جدا جداامریکا چرا نیایدمادام که آل خلیفه هست و شیخ خرفت هستمادام که در استودیو بی بی سی مخملباف هست و نوری زاده هست و خاخام ها و چاخان ها هستندفرانسه چرا لشکرکشی نکند مادام که سعدحریری هست و 14 مارس هستاما سراسر دنیا پر است از حسن نصراللهاز بچه های علی و حسین و خمینیو انتفاضه ها همچنان در راه استانتفاضه ی تونس و مصر و لیبیانتفاضه ی بحرین و یمنو انتفاضه ی حجاز و اماراتو انتفاضه ی کویت و قابوس و شاه کوچک اردنو انتفاضه ی پیوند شیعیان و اهل تسنن در راه استشما از جنس دیگریداز جنس بولهب و برلوسکونی با همسونامی بزرگتر از ژاپن همین هاستکه من می گویم و تو می بینی هر شبمحمد از حجاز بوداما شما شبیه او نیستیدشما ابولهب اید تا هنوزو ابرهه ایدو مصر حجاز نیستالازهر با کبارالعلما فرق می کند حالاشیوخ آل سعودتنها تخصص شان نشان دادن قبله استوقتی کنار خانه ی خدا تمرگیده اندبا شکمانی برجسته و چرخ های دواربچرخ تا بچرخیمآنها تنها می توانند بوی صابون های غیر حلال را تشخیص بدهندو این تخصص کمی نیستو حد حرم رابا کمک اسرائیل و دوربین های پیشرفته انگلیسی مشخص کنندآنها به درد هیچ چیز دیگری نمی خورندبی خاصیت ترند از یک آدامس خروس و یک بستنی قیفیآنها فقط به درد چاله کندن می خورندبر سر راه مسلمانانو تقسیم کردن مسلمانان با کمک آیات وحدتآنها در مسابقه زیبایی عقال و دشداشه اول انددر مسایقه آنکارد ریش هم اولدر خواب در رختخواب پر قو اول انددر مسابقه زیباترین شاهین هم اولدر مسابقه بزرگترین کپل و ران و شکم اول اندو در مسابقه بیشترین ساعت معاشقه با غرب هم اولداوران زیباترین شترندمادام که قذافی و مبارک و بن علی می دوندو امریکا و فرانسه و انگلستان بر سرشان شرط می بندندمادام که شیوخ آل سعود تنها ما را محکوم می کننداما گرازها آزادندخلیفه های سعودی رابا شترانشان فرستاده اند به بحرینبا شمشیرهای تیز تا گردن بزنندعاشقان خمینی رادنیا به دست فاحشه ها افتاده استو مردم بیدار شده اندو این اسب سیاه یونایتد امریکاتنها برای سواری دادن به تل ابیب طراحی شده ستبرای لگد زدن به پابرهنگان زمین استاین اسب سیاهپابند خوک های سفید استتا انگلستان پاپیونش را صاف کند ولباس شب عمه الیزابتکشیده شود تا افغانستانو غرب را خر کرده اند با کمی سوسیس خوک و کمی ژانبونو کمی اینترنتو با بابانوئل و فاحشه هامی بینی که حال جهان هیچ خوب نیستشب بخیر عمه الیزابتکجایی پل الوار؟!شب تحویل سال 1390 – دهلی نو