حمایت از شیعیان کشمیر

کشمیر پوستر شیعه

کشمیر پوستر شیعه

هدف مردم کشمیر

به گفته رضوی، مردم کشمیر همچنان با وجود ظلم و سرکوبگری که با آن روبرو هستند و با وجود بی‌اعتنایی مجامع بین المللی و نهادهای مدعی دفاع از حقوق بشر، بر ادامه مبارزات مشروع و مسالمت آمیز خود اصرار دارند، مردم خواهان تعیین سرنوشت خود بدون دخالت دیگران هستند.

1 2